kusahamikusahami

だって僕たち遊び盛りだし!

About Gift
だって僕たち遊び盛りだし!