• Digital
    1,000 JPY
Kathalshame
Kathalshame
AcuticNotes
Cannot play
1Ⅰ.落下
2Ⅱ.躊静
3Ⅲ.戒慙
4Ⅳ.蝶彩
5Ⅴ.悔壁
6Ⅵ.死堺
7Ⅶ.淡焉
8Ⅷ..『対岸の話』

Introduction: