• Digital
    1,500 JPY
REIWA TYPE V
REIWA TYPE V
Kohta Takahashi
Cannot play
1READY TO GO
2QUALIFYING
3TWILIGHT
4JUNCTION
5STRVSK
6FINE DAY